Cleaning…


SSCN0074
Originally uploaded by eva_p

Impression from Nizhny Novgorod